Propisi

Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_01_13_297.html

Zakon o sigurnosti prometa na cestama
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_67_2224.html